iKorektor API v2.5

 1. Informacje ogólne
 2. Pobranie klucza
 3. Specyfikacja API

1. Informacje ogólne

2. Pobranie klucza

3. Specyfikacja API

https://api.ikorektor.pl/text

Parametry (POST lub GET):

Nazwa parametru Czy wymagany Opis
key tak Twój klucz dostępu do API.
text tak Tekst, który ma zostać poddany korekcie. W przypadku długich tekstów zalecane przesłanie metodą POST.
uppercase nie Tekst napisany wielkimi literami może uniemożliwić właściwą korektę błędów. Aby temu zapobiec, iKorektor zamienia wszystkie litery na małe, gdy liczba wielkich liter stanowi co najmniej 50% liczby wszystkich znaków w tekście.

Parametr uppercase umożliwia zmianę ww. procentu. Przykładowo, nadając mu wartość 0 – zamiana liter na małe nastąpi bezwzględnie zawsze (niezalecane – zamienione zostaną również np. poprawne akronimy, np. AGD na agd). Z kolei wartość 100 spowoduje zamianę tylko wtedy, gdy CAŁY tekst jest napisany „capsem” – również niezalecane.
profanity nie Parametr włączający „wygwiazdkowanie” słów wulgarnych. W zależności od liczby oczekiwanych gwiazdek należy nadać mu wartość z przedziału 1-3.
gateway nie Domyślnie iKorektor umożliwia wyłączenie z korekty pojedynczych słów poprzez wpisanie znaku „\” (ukośnik wsteczny) przed danym wyrazem. Jest to „furtka” umożliwiająca świadome popełnienie błędu będącego np. formą żartu/ironii.
Nadaj parametrowi gateway wartość 0, aby wyłączyć taką możliwość.
parags nie Dzielenie tekstu na akapity. Przesłana wartość liczbowa oznacza liczbę zdań na jeden akapit.

Odpowiedź:

Status JSON Opis
200
{
  "text": "<tekst po korekcie>",
  "text_length": <długość tekstu źródłowego>
  "calls": <liczba wywołań dzisiaj>,
  "chars_used": <liczba przesłanych znaków dzisiaj>,
  "chars_limit": <aktualny limit dobowego użycia>
}
Wszystko przebiegło prawidłowo, zwrócono poprawiony tekst i dodatkowe informacje.
400
{
  "error": "NO_TEXT"
}
Brak tekstu do korekty lub jest zbyt krótki (minimum 3 znaki).
400
{
  "error": "INVALID_KEY"
}
Nieprawidłowy klucz API (lub jego brak).
429
{
  [...]
  "text": "<tekst źródłowy>",
  "error": "LIMIT"
}
Korekta przesłanego tekstu spowodowałaby przekroczenie limitu użycia. Zwrócony tekst jest oryginalny (niepoprawiony).
503
{
  "error": "DB"
}
Błąd połączenia z bazą danych.
fb