ładowanie

Regulamin

 1. Definicje i postanowienia ogólne.
  1. Serwis – serwis internetowy iKorektor.pl, dostępny pod adresem https://ikorektor.pl.
  2. Administrator – właściciel Serwisu, tj. 4NET Dawid Glinka, NIP: 7712787017, REGON: 522220134, adres do koresp.: ul. Słowackiego 17 skr. poczt. 214, 97-300 Piotrków Trybunalski, adres e-mail: kontakt@ikorektor.pl.
  3. Regulamin – regulamin Serwisu dostępny pod adresem https://ikorektor.pl/regulamin.
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 2. Dostępna funkcjonalność w ramach Serwisu.
  1. Za pomocą Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
   • narzędzie do automatycznej korekty tekstu w języku polskim,
   • dostęp do API (interfejsu programistycznego) narzędzia autokorekty,
   • sprawdzenie znajomości zasad pisowni poprzez rozwiązanie quizu.
  2. Usługi w ramach standardowej funkcjonalności dostępne w Serwisie mają charakter darmowy. Usługa specjalna dostępu do narzędzia korekty tekstu o nazwie iKorektor Pro, opisana w punkcie III.14 Regulaminu, ma charakter płatny.
  3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie.
 3. Warunki korzystania i zasady odpowiedzialności.
  1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny zasadami użytkowania zawartymi w Regulaminie, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu, w szczególności za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z punktem III.2 Regulaminu.
  4. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem czynników niezależnych od niego.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu, wyłączania Serwisu bez powiadomienia lub zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne.
  10. W ramach głównej funkcjonalności Serwisu (narzędzie do autokorekty tekstu) zostają nałożone następujące limity użycia: limit długości tekstu w pojedynczej korekcie do 5000 znaków, limit sumy sprawdzonych znaków do 400000 na dobę. Limity te mogą ulegać zmianom, jak również mogą być nakładane inne ograniczenia.
  11. Użytkownik ma prawo kopiować poprawiony tekst i dysponować nim dowolnie, lecz zgodnie z prawami autorskimi. Podczas kopiowania poprawionego tekstu dołączana jest automatycznie informacja o korekcie dokonanej przez Serwis, lecz Użytkownik może ją usunąć lub zmodyfikować.
  12. Użytkownik nie ma prawa oczekiwać, że w tekście przesłanym do sprawdzenia zostanie znaleziony i poprawiony każdy możliwy błąd językowy i że korekta w każdym przypadku będzie właściwa. Użytkownik powinien także samodzielnie ocenić, czy tekst po korekcie spełnia jego oczekiwania.
  13. Do korzystania z Serwisu nie jest wymagane rejestrowanie się, ani podawanie żadnych danych.
  14. W ramach płatnej usługi o nazwie iKorektor Pro Użytkownik otrzymuje przede wszystkim możliwość zwiększenia standardowych limitów użycia narzędzia wymienionych w punkcie III.10 Regulaminu. Szczegóły oferty znajdują się na stronie https://ikorektor.pl/pro. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w dowolnym czasie.
  15. Administrator zastrzega sobie prawo nałożenia dodatkowych limitów użycia usługi iKorektor Pro, zwłaszcza limitów sprawdzeń na minutę, celem zapewnienia stabilności działania usługi.
  16. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  17. Realizacja zamówienia następuje poprzez dostarczenie Użytkownikowi kodu aktywującego usługę na wskazany adres e-mail, za co Użytkownik nie ponosi dodatkowych opłat.
  18. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznej realizacji zamówienia poprzez zautomatyzowany system, jednak zgodnie z punktem III.4 Regulaminu.
  19. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Prawo odstąpienia zostaje utracone z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
  20. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację zakupionej usługi, jeśli w jego ocenie nie została wykonana prawidłowo. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@ikorektor.pl w ciągu maksymalnie roku od dnia wykrycia wady, dołączając szczegółowy opis zauważonych nieprawidłowości oraz swoje żądania w zakresie naprawy lub usunięcia wady albo zwrotu części bądź całości wpłaconych środków (odstąpienie od umowy). Reklamacja na zasadach rękojmi zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.
  21. Każdy pakiet w ramach usługi iKorektor Pro może być używany na maksymalnie dwóch różnych urządzeniach / przeglądarkach w danym dniu.
  22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   - brak możliwości realizacji zamówienia z winy Użytkownika lub czynników zewnętrznych (np. podanie błędnego adresu e-mail, przepełniona skrzynka, problemy techniczne systemów pocztowych),
   - skutki świadomego bądź nieświadomego udostępnienia przez Użytkownika kodu aktywującego usługę iKorektor Pro osobom trzecim,
   - oprogramowanie Użytkownika utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z funkcji Serwisu (w szczególności programy do blokowania wyświetlania reklam, tzw. ad-blockery).
 4. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: realizacja procesu płatności przez podmioty zewnętrzne (mElements S.A.), przekazanie kodu aktywującego usługę iKorektor Pro, wysyłka newslettera do osób, które wyraziły na to zgodę, przekazanie klucza dostępu do API, udzielenie odpowiedzi na przesłaną drogą elektroniczną korespondencję, zabezpieczenie głównego narzędzia Serwisu przed ponadnormatywnym użyciem w celu zapewnienia stabilności działania aplikacji.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Realizować to może poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail kontakt@ikorektor.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
  3. W ramach Serwisu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, imię oraz adres IP komputera Użytkownika.
  4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
  5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policja).
  6. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
  7. Administrator informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce internetowej, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. Policja).
  8. Serwis wykorzystuje pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  9. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom trafniejszych reklam na podstawie wcześniej odwiedzonych stron.
  10. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu.
  11. Administrator informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
  12. Serwis nie gromadzi tekstów przesyłanych do korekty przez Użytkownika. Zapisie ulegają tylko ogólne informacje do celów statystycznych, takie jak długość tekstu, rodzaj aplikacji, z której pochodzi wywołanie itp. oraz adres IP komputera Użytkownika.
  13. Przy korzystaniu z narzędzi rozszerzeń do przeglądarek nie są przesyłane do Serwisu informacje o stronach odwiedzonych przez Użytkownika ani z jakich pochodzi tekst do korekty.
 5. Postanowienia końcowe.
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na łamach Serwisu.
  2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu bez potrzeby uzyskania zgody Użytkownika.
  3. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty ich opublikowania.